Algemene voorwaarden

Versie 21 november 2018

thinkyou is gevestigd aan Plutolaan 125 9742GC te Groningen, heeft btw-nummer NL208983739B01 en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 72781386.

Algemeen

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die thinkyou met een opdrachtgever sluit en voor alle werkzaamheden die thinkyou uitvoert. Er kan alleen van deze voorwaarden afgeweken worden als er onderling overleg is gepleegd en de wijzigingen schriftelijk zijn doorgevoerd.

Artikel 2
Eventuele inkoop-, verkoop- en andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door thinkyou schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3
Als zich tussen opdrachtgever en thinkyou een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Opdrachten en offertes

Artikel 4
Opdrachten kunnen mondeling, telefonisch, per e-mail, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven.

Artikel 5
Bij de verstrekking van de opdracht worden afspraken gemaakt over:
– de werkzaamheden
– te leveren diensten
– op te leveren resultaat
– de aanleiding van de opdracht
– het doel van de opdracht

Artikel 6
In de offerte worden de gemaakte afspraken, zoals in Artikel 5 genoemd, opgenomen, aangevuld met:
– het geldende uurtarief
– een planning
– de kosten per werkzaamheid
– het totaalbedrag

Artikel 7
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever aangeleverde juistheid en volledigheid van de gegevens en informatie aan thinkyou.

Artikel 8
thinkyou houdt zich het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 9
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking kunnen er kosten in rekening gebracht worden. thinkyou zal dat tijdig aangeven.

Artikel 10
Offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig tot vier weken na de dagtekening.

Uitvoer van opdrachten

Artikel 11
thinkyou bepaalt de manier waarop en door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd en neemt de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

Artikel 12
thinkyou houdt zich het recht voor om derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst door derden te laten verrichten voor de uitvoering van de overeenkomst. De hieraan verbonden kosten mogen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 13
thinkyou voert de afgesproken werkzaamheden naar beste vermogen uit, maar kan niet instaan voor het behalen van enig beoogd resultaat.

Artikel 14
thinkyou neemt bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer op zich. thinkyou zorgt bij de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden dat de belangen van de opdrachtgever en haar relaties niet worden geschaad.

Artikel 15
thinkyou en de opdrachtgever zullen alle informatie vertrouwelijk behandelen en gegevens over bedrijf en opdrachten nooit aan derden verstrekken.

Artikel 16
Extra kosten ontstaan doordat de opdrachtgever de verlangde informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17
De levertijden van producten en diensten kunnen slechts bij benadering worden aangegeven. De in offertes van thinkyou aangegeven levertijden zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

Wijzigingen

Artikel 18
Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of rigoureuze wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. De classificatie van een herziening is voorbehouden aan thinkyou.

Artikel 19
Als bij de opdrachtgever een wijziging in de omstandigheden plaatsvindt, waardoor de opdracht wordt ingetrokken, dan is thinkyou niet verplicht de nog niet afgeronde werkzaamheden in te leveren. Wel mag thinkyou in dat geval de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor de nog niet verrichte werkzaamheden in rekening brengen.

Kostensoorten en uurtarief

Artikel 20
Opdrachtgever is een honorarium en vergoeding van de gemaakte kosten verschuldigd aan thinkyou. thinkyou hanteert een uurtarief van €65,00 exclusief btw.

Artikel 21
Reistijd wordt vanaf een uur afstand van het vestigingsadres in rekening gebracht. Eventuele verblijfskosten en reizen naar het buitenland worden altijd gefactureerd.

Facturatie en betaling

Artikel 22
thinkyou stuurt facturen in pdf-formaat die de opdrachtgever per mail ontvangt. Deze documenten kan de opdrachtgever zelf afdrukken voor administratieve doeleinden.

Artikel 23
Voor opdrachten die langer dan een maand duren, wordt per maand achteraf een factuur gestuurd.

Artikel 24
thinkyou hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur.

Artikel 25
Indien de opdrachtgever in gebreke is in de tijdige nakoming van de betalingsverplichting, is thinkyou gerechtigd de wettelijke standaardvergoeding voor incassokosten in rekening te brengen.
Dit bedrag is een percentage van de vordering en daalt verhoudingsgewijs naarmate de hoogte van de vordering stijgt:

  • 15% over de eerste € 2.500,00 van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van €40,00;
  • 10% over de volgende € 2.500,00 van de hoofdsom van de vordering;
  • 5% over de volgende € 5.000,00 van de hoofdsom van de vordering;
  • 1% over de volgende € 190.000,00 van de hoofdsom van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

De incassovordering wordt afzonderlijk gefactureerd en is zelf ook onderhevig aan bovengenoemde voorwaarden. Betaling van de hoofdsom van de 14-dagentermijn ontslaat de opdrachtgever niet van het tevens betalen van de incassovordering.

Artikel 26
thinkyou heeft het recht om derden in te schakelen voor incasso- en/of juridische maatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 27
Indien na 60 dagen na factuurdatum de betaling achterwege is gebleven, is thinkyou gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken of onderbreken.

Duur en beëindiging

Artikel 28
thinkyou heeft recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

Levering

Artikel 29
thinkyou behoudt alle rechten zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald. De overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief. thinkyou zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van het mogelijk niet halen van de overeengekomen termijnen.

 

Vrijwaring

Artikel 30
thinkyou is niet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade. Hieronder wordt verstaand:

  • Schade als gevolg door nalatigheid in der verstrekking van gegevens door de opdrachtgever;
  • Schade die is ontstaan door nalatigheid van de opdrachtgever of door hem ingeschakelde partijen;
  • Schade bij de opdrachtgever of derden in de vorm van omzetderving, bedrijfsschade en/of andere indirecte- of gevolgschade.

Artikel 31
thinkyou heeft geen bewaarplicht voor de gebruikte materialen of gegevens. Na oplevering mag thinkyou het bronmateriaal vernietigen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 32
De opdrachtgever heeft de plicht de opgeleverde producten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Hij aanvaardt de aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit en vrijwaart thinkyou van elke aansprakelijkheid hiervoor.

Artikel 33
Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten door de opdrachtgever zeven dagen na ontdekking, maar uiterlijk veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan thinkyou.

Artikel 34
thinkyou kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al dan niet behalen van de in de offerte gestelde doelen. Er wordt gepoogd met de door thinkyou uitgevoerde werkzaamheden en opgeleverde producten bij te dragen aan het behalen van de doelen, maar geven geen garantie op het behalen daarvan.

Auteursrecht

Artikel 35
Alle werkzaamheden worden aan de opdrachtgever geleverd met een gebruiksrecht. De resultaten mogen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, maar mogen niet zonder toestemming van thinkyou voor andere doeleinden gebruikt worden of gewijzigd worden.

Artikel 36
thinkyou behoudt te allen tijde het auteursrecht over de opgeleverde werkzaamheden en verleent uitsluitend toestemming voor het overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden, waarvoor een passende vergoeding kan worden verlangd door thinkyou.

Artikel 37
Elk gebruik van de opgeleverde werkzaamheden wat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij geconstateerde inbreuk kan thinkyou een schadevergoeding in rekening brengen.

Artikel 38
thinkyou heeft het recht werkzaamheden geheel of gedeeltelijk opnieuw te gebruiken, indien daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aan wordt gedaan of schade wordt berokkend.

Artikel 39
thinkyou heeft recht op auteursrecht- en naamsvermelding bij of in de afgeleverde werkzaamheden.

Overmacht

Artikel 40
Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van de thinkyou zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie thinkyou een en ander betrekt.

Artikel 41
In geval van overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtgever en thinkyou opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 42
Indien thinkyou bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Geschillen

Artikel 43
Het Nederlandse recht is van toepassing. In het geval van een geschil zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter of zijn gemachtigde in de vestigingsplaats van thinkyou de aanwezen geschillenrechter.